Hier vindt u de privacy verklaring van Star Beauty. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Star Beauty.

Inhoud

0. Gegevens Star Beauty
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
2. Doel verwerken persoonsgegevens
3. Cookies
4. Gegevens wijzigen
5. Beveiliging van persoonsgegevens

Star Beauty

Star Beauty, gevestigd aan De Klok 404, 2231 DW Rijnsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Beautysalon en huidspecialist in Rijnsburg


De Klok 404
2231 DW Rijnsburg
06 28 460 753

Star Beauty is de Functionaris Gegevensbescherming van Star Beauty Zij is te bereiken via info@starbeauty.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Star Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

2. Doel verwerken persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Star Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het maken van een afspraak

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Star Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Star Beauty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Star Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Antagonist

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die u achterlaat op de website van Star Beauty zijn voor onbeperkte tijd op de servers van Antagonist opgeslagen.

Salonized

Star Beauty werkt met het afsprakensysteem van Salonized. Hierin worden de volgende gegevens bewaard: naam, e-mailadres, afspraken geschiedenis en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen opgeslagen wanneer jij daar (ondubbelzinnig) toestemming voor hebt gegeven.

3. Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Star Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

De website van Star Beauty verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet geonden aan uw persoonlijke gegevens.

4. Gegevens wijzigen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Star Beauty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@starbeauty.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Star Beauty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat.Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Star Beauty privé is. Je herktent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@starbeauty.nl

Klacht indienen

Star Beauty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons